Vuokrausehdot

1. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa ajankohdasta, jolloin laite noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajalta. Vuokra-aika päättyy ajankohtana, jolloin laite palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle. Yksi vuokra-vuorokausi on 24h/ sis. 8 käyttötuntia.

2. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on vuokrasopimuksen mukainen laite sellaisena ja niine tarvikkeineen sekä lisälaitteineen, jotka on vuokrasopimuksessa kirjallisesti mainittu. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneen käyttöenergia, päivittäinen huolto. Vuokralleottaja on velvollinen laitetta vastaanottaesssaan tarkastamaan laitteen kunnon. Mikäli kalusto

antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

3. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.

4. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa se käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän vuokralleantajalle, mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorotyöstä. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista sopimusta.

5. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralaite vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

6. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneesta tai kadonneesta laitteesta aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokralaitteen puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta. Vahinkotapauksissa vuokralleottojan omavastuu on 1000 €.

7. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto on vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa työn muusta asianmukaisesta vakuuttamisesta.

9. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus heti ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövänmaksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensaolennaisilta osin täyttämättä.

10. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokralaitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.